Ty też możesz pomóc:

 

1. Przekazując 1% podatku dochodowego - to nic nie kosztuje, a w ten sposób pomagasz potrzebującym dzieciom.


Prawo do przekazania 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione.

Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

- poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%,

- podatkiem liniowym (19 - procentową stawka podatku),

- ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.


2. Wpłacając darowiznę na konto Fundacji:

 

 BANK BGŻ 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880

z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji "Promyczek"


Darowizny osób prawnych:

Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - CITDarowizny osób fizycznych:

Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9  Ustawy o podatku od osób fizycznych) - PIT


Jak odliczyć darowizny przekazane w 2013 r. na cele pożytku publicznego?

Co możemy zyskać?

 

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu .

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł co daje kwotę:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) - 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem 517 zł.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w PIT/0

Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,

  • kwotę dokonanego odliczenia oraz

  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.3. Przekazanie darowizn rzeczowych, darów.

 

4. Zostań wolontariuszem.

 

Bycie wolontariuszem to ogromna satysfakcja z niesienia pomocy innym oraz okazja do poznania ciekawych ludzi z pasją, szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz życiowego.Każda forma pomocy jest bardzo ważna, ponieważ przekłada się na pomoc jaką otrzymują nasi podopieczni.

Dziękujemy za Waszą ofiarność!