O fundacji

Głównym celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zależy nam szczególnie na integracji ze środowiskiem, łamiąc bariery międzyludzkie, choć nie tylko bo także bariery architektoniczne, pomagamy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz instytucjom w pozyskiwaniu funduszy oraz w dostosowywaniu pomieszczeń, budynków do potrzeb w/w osób.

Organizujemy pomoc w zakresie rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. Ponadto oferujemy poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, prawne oraz medyczne. Organizujemy warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

Fundacja głównie skierowana jest do osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zależy nam bardzo, a żeby trafiały do nas dzieci jak najmłodsze, ponieważ jak najwcześniej postawiona diagnoza i wczesna terapia przynoszą najlepszy efekt terapeutyczny.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 

1. Niesienie pomocy finansowej, rzeczowej, psychopedagogicznej oraz prawnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

 

2. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w zakresie pomocy medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej;

 

3. Prowadzenie działań na rzecz ochrony praw dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz wspieranie takich działań i inicjatyw;

 

4. Prowadzenie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu integrację społeczną osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;

 

5. Organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie w tym organizowanie zbiórek charytatywnych i prowadzenie innych działań o charakterze charytatywnym;

 

6. Prowadzenie pedagogizacji rodziców dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie oraz popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;

 

7. Prowadzenie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

 

8. Organizowanie i wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej dzieci i młodzieży a w szczególności dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie;

 

9. Organizowanie i propagowanie rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży a w szczególności dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie;

 

10. Promowanie i propagowanie idei wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;

 

11. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

12. Prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej w zakresie zadań statutowych Fundacji;

 

13. Działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest : działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz dobroczynności;

 

14. Podejmowanie współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;

 

15. Podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej, sądami, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z celami statutowymi Fundacji;

 

16. Organizowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji.

 

 

RADA FUNDACJI:


Przewodnicząca: Grażyna Stasiak

 

Sekretarz: kpt. dr inż. Paweł Gutt

 

Członek: Mirosław Gliński


Członek: Bogdan Litwin

 

 

ZARZĄD FUNDACJI:


Prezes Zarządu: Agnieszka Walczyk


W lipcu 2012 r. nastąpiła zmiana władz Rady Fundacji. Zarząd Fundacji dziękuje Eugeniuszowi Jurczydze oraz Andrzejowi Rostockiemu za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Fundacji oraz udział w pracach w Radzie Fundacji w latach 2011-2012. 


 

RADA FUNDACJI (2011-2012):

 

Przewodniczący: Eugeniusz Jurczyga

 

Sekretarz: Grażyna Stasiak

 

Członek: Mirosław Gliński

 

Członek: Andrzej Rostocki

 

The main objective of the Foundation is to provide comprehensive assistance to people with disabilities and their families with particular emphasis on children and adolescents with intellectual disability.

Especially, we want to break any barriers by helping people with disabilities and their families.   We also want to assist institutions in raising funds and adapting premises to meet special requirements for people with special needs.
The Foundation organizes assistance with educational, psychological and logopedical rehabilitation.  We also offer psychological and educational counseling as well as advices in related legal and medical matters.   We organize workshops for parents and offer training for teaching staff.
The Foundation primarily is addressed to people with disabilities, with particular emphasis on children and adolescents. Our main focus is to assist the youngest children because an early treatment produces the best therapeutic effects.

The Foundation pursues its objectives through:

1) Helping persons with disabilities and their families, with an emphasis on children and adolescents, with their financial, material, psychopedagogical and legal matters;
2) Conducting activities for people with disabilities and their families to help them with their medical needs and preventive health care;
3) Conducting and supporting any forms of activities to protect the rights of children and adolescents, with particular emphasis on children and adolescents with intellectual disability;
4) Conducting and supporting initiatives aimed at social integration of disabled people into the local environment;
5) Organizing and promoting volunteerism to help people with disabilities with particular emphasis on children and youths by organizing charitable collections and other forms of charitable activities;
6) Dissemination of pedagogical knowledge among parents and young people, and popularization of the idea of ​​social and family mediation;
7) Conducting activities aimed at equalizing educational opportunities and tackling social exclusion of disabled children and young people;
8) Organizing and supporting artistic and cultural activities for children and adolescents, particularly for mentally impaired individuals;
9) Organizing and promoting recreation and tourism among children and young people, particularly among children and young people with mental disability;
10) Encouraging and promoting the idea of ​​early diagnose and treatment for children at risk of mental disability;
11) Promoting and using modern technology in connection with general counseling for people with disabilities;
12) Conducting research and publishing activities in connection with the statutory tasks of the Foundation;
13) Conducting action and providing support for such organizations whose statutory aims are: health and social services, vocational and social rehabilitation of people with disabilities, scientific activities, scientific and technical education in the field of physical culture and sport, environmental protection and voluntarism;
14) Establishing cooperation and exchanging experience with domestic and foreign organizations with similar statutory goals;
15) Cooperating with federal and local agencies and courts regarding matters related to the statutory objectives of the Foundation;
16) Organizing, conducting and supporting training activities consistent with the objectives of the Foundation;

                                          COUNCIL OF THE FOUNDATION:

Chairman: Grazyna Stasiak

Secretary: Pawel Gutt
Member: Miroslaw Glinski

FOUNDATION BOARD:

Managing Director: Agnieszka Walczyk